View of Okehampton Castle

Record Number: 106208
View of Okehampton Castle

Tags

West Oke
Oak tree
park

Detail

Wheeler
Okehampton